Altus Cup – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Altus Cup

Regulamin Biegu

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2,
tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II.CEL:
Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa
Upowszechnianie biegania po schodach jako najprostszej formy ruchu
Organizacja Mistrzostw Weteranów Polski w biegu po schodach
Organizacja Mistrzostw Polski Strażaków OSP w biegu po schodach

III.TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 26 listopada 2017 roku
Start nastąpi o godz. 11.00 obok budynku Altus
Meta biegu znajduje się na 30 piętrze

IV.DYSTANS:
Bieg na 30 piętro

V.KATEGORIE WIEKOWE:
Juniorki i Juniorzy rocznik 2001 – 1998
Mężczyźni: 20-23 lat, 24- 29 lat, 30-34 lata
Kobiety: 20-23 lat, 24- 29 lat, 30-34 lata
Weteranki (kobiety): 35-39 lat, 40-44 lata, 45-49 lat, 50-54 lata, 55 lat i starsze
Weteran i(mężczyźni): 35-39 lat, 40-49 lat, 50-54 lata, 55-59lat, 60-64 lata, 65-69 lat, 70-74
lata, 75 lat i starsi
Strażacy OSP do 29 lat, 30 lat i starsi + klasyfikacja drużynowa (czas 3 zawodników)
Strażacy OSP (kobiety) do 29 lat, 30 lat i starsze + klasyfikacja drużynowa (czas 3
zawodniczek)

VI.PRAWO UCZESTNICTWA:
Do udziału w biegu po schodach mają prawo wszyscy chętni od rocznika 2001 i starsi
legitymujący się dobrym stanem zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zgodę rodziców lub
kierownika ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest podpisanie karty uczestnictwa w
formularzy zgłoszeniowym w dniu zawodów.
W Mistrzostwach Polski Firm i Instytucji w biegu po schodach mogą uczestniczyć osoby
pełnoletnie zatrudnione w firmie lub instytucji przez okres 1 miesiąca od daty rozegrania
zawodów. W klasyfikacji indywidualnej z podziałem na kobiety i mężczyzn zostaną
sklasyfikowani zawodnicy biorący udział w biegu drużynowym

VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 20 listopada 2017 roku, po tym terminie
zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
Wpisowe w biegu po schodach:
- opłata do 30 października 2017 roku 50zł (z koszulką)
- opłata od 1-20 listopada 2017 roku oraz w dniu zawodów 70zł (bez koszulki)
Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku zmiany terminu biegu lub rezygnacji
zawodnika z uczestnictwa w zawodach minimum 30 dni przed startem.
W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII.BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w budynku Altus i będzie czynne w dniu zawodów 26 listopada
(niedziela) od godz. 8.00 – 10.30
Szatnie znajdują się w Instytucie Fizyki w Katowicach ul. Uniwersytecka (po drugiej stronie
ulicy).

IX.NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn od I - III miejsca puchary i nagrody pieniężne (300,200,100), a w kategoriach wiekowych od I – III miejsca statuetki.
2. W Mistrzostwach Polski Weteranów (od kategorii 35 i starsi) od I-III miejsca dyplomy i medale Mistrzostw Polski Weteranów.
3. W Mistrzostwach Polski Strażaków OSP w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn do I-IIImiejsca puchary. Natomiast w kategoriach wiekowych od I-III miejsca pamiątkowe statuetki i medale Mistrzostw Polski. W klasyfikacji drużynowej od I-III miejsca puchary.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 500 zawodników, a bieg po zdrowie 250 uczestników. O kolejności
zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2.Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5.Organizator nie zapewnia natrysków.
6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
9.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33,
poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej
www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Zgłoś się do Biegu Altus Cup