Bieg na Stożek – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Bieg na Stożek

Regulamin Biegu

I.ORGANIZATOR:
Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Sybiraków 2
tel. 605 049 056, email: gorskiebieganie@wp.pl

II.CEL:
Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa
Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki

III.TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 roku
Start nastąpi o godz. 12.00 z mostku w Wiśle Łabajowie
Meta biegu będzie znajdować się obok schroniska na Stożku

IV.DYSTANS:
Długość trasy biegu i marszu noedic walking wynosi 6 km z przewyższeniem +400m
Biegi dla dzieci na dystansie do 1 km

V.KATEGORIE WIEKOWE:
Dziewczęta i chłopcy rocznik 2004 – 2002
Juniorki i Juniorzy rocznik 2001 – 1998
Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
Marsz nordic walking kobiet i mężczyzn –klasyfikacja generalna
Dzieci rocznik 2005 i młodsi z podziałem na 3 kategorie wiekowe.
- rocznik (2010 -2008) 400m, rocznik (2007 -2005) 600m, rocznik (2004 -2002) 800m
Przedszkolaki rocznik 2010-2013 dziewczęta i chłopcy - 80m

VI.PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w biegu na 6 km mają prawo wszyscy chętni od rocznika 2004 i starsi legitymujący się dobrym
stanem zdrowia i posiadający aktualne badania lekarskie. Młodzież poniżej 18 roku życia zgodę
rodziców lub kierownika ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w
formularzy zgłoszeniowym na stronie www.gorskiebieganie.pl lub w dniu zawodów.

VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 28 czerwca 2017 roku, po tym terminie zgłoszenia
już tylko w dniu zawodów.
1. Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 6km:
- opłata do 10 czerwca 2017 roku 35zł (bez koszulki), 45zł (z koszulką)
- opłata od 11-28 czerwca oraz w dniu zawodów 45zł (bez koszulki)
2. Marsz rekreacyjny nordic walking opłata startowa wynosi 25zł
3. Opłata dla dzieci i przedszkolaków wynosi 5zł – zgłoszenia w dniu zawodów.
W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII.BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się obok Ośrodka Narciarskiego STOŻEK i będzie czynne w dniu zawodów 1
lipca od godz. 9.00 – 11.30

IX.NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 6km za zajęcie I-III miejsca puchary oraz
nagrody rzeczowe.
2. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe statuetki. 3. W
marszu rekreacyjnym nordic walking za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji generalnej pamiątkowe
statuetki.
4. W poszczególnych biegach dla dzieci za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe statuetki.
5. Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napój oraz bierze udział w losowaniu
nagród
6. Zjazd kolejką uczestników biegu głównego i marszu nordic walking na podstawie numerka
startowego.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU BIEGU:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
każdym z biegów może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje
wpłata wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
4. Uczestnicy zawodów mają obowiązek do bezwzględnego stosowania się do poleceń
wydawanych przez funkcjonariuszy i służb porządkowych organizatora pod rygorem
wykluczenia z imprezy sportowej. Służba porządkowa organizatora będzie ubrana w kamizelki
odblaskowe.
5. W zawodach mogą brać udział osoby trzeźwe i nie będący pod wpływem innych środków
odurzających.
6. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą biało czerwoną lub strzałkami.
7. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać zgodę opiekuna prawnego.
8. Wszyscy uczestnicy zawodów biegowych zobowiązani są do zachowania porządku na
trasie i w górach.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.
Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu
CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
10.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji
o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby
analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz.
U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
11.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
12. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Zgłoś się do Biegu na Stożek