Bieg Złotego Gronia – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Bieg Złotego Gronia

Regulamin Biegu

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II CEL:
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu i turystyki górskiej

III TERMIN I MIEJSCE:
1. Start uczestników biegu obok Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Zaolziu.
2. Bieg odbędzie się 7 października 2017 roku o godz. 11:00,
3. Marsz nordic walking - start godz. 11.00 obok Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Zaolziu

IV DYSTANS:
1. Bieg uliczny na dystansie 10 km, przewyższenie +195m, -197m
2. Marsz rekreacyjny nordic walking na dystansie 4km, przewyższenie +76m, -78m
3. Biegi dla dzieci i przedszkolaków

V KATEGORIE WIEKOWE:
1. Bieg na dystansie 10km:
- Juniorki i Juniorzy rocznik 2001-1998
- Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
2. Marsz nordic walking – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
3. Bieg dla dzieci z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców:
- rocznik 2010-2008 – 400m, rocznik 2007-2005 – 600m, rocznik 2004-2002 – 800m
4. Bieg przedszkolaków:
- Dziewczęta: (rocznik 2014-2013) - 50m, (rocznik 2012-2011) - 100m,
- Chłopcy: (rocznik 2014-2013) - 50m, (rocznik 2012-2011) - 100m,

VI PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział w biegu głównym na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2001 i
starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest
posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty
uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 30 września 2017 roku lub w dniu zawodów.
Dzieci i przedszkolacy zgłaszają się w dniu zawodów z rodzicem lub opiekunem.

VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 30 września 2017 roku, po tym terminie
zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
2. Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 10km:
- opłata startowa do 15 września 2017 roku 35zł (bez koszulki), 45zł (z koszulką)
- opłata startowa od 16 września oraz w dniu zawodów 45zł (bez koszulki)
3. Marsz rekreacyjny nordic walking opłata startowa wynosi 25zł (w dniu zawodów 35zł)
4. W biegu przedszkolaków i dzieci zgłoszenia i wpisowe 10zł w dniu zawodów.
5. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się Kompleks Sportowo-Rekreacyjny na Zaolziu w Istebnej i
będzie czynne w dniu zawodów (07.10.2017) od godz. 8:30-10:30

IX NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 10km za zajęcie I-III miejsca
puchary i nagrody pieniężne. W poszczególnych kategoriach wiekowych pamiątkowe
statuetki. W biegu dla dzieci i przedszkolaków w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca
od I-III statuetki, napoje oraz konkurs z nagrodami.
2. Każdy uczestnik biegu na 10km i marszu nordic walking otrzymuje pamiątkowy medal,
posiłek, napój oraz bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
biegu może wystartować 250 zawodników.
2. O kolejności zgłoszenia decyduje data wpłaty wpisowego.
3. Organizator w dniu zawodów może przyjąć maksymalnie do 30 zawodników którzy nie
dokonali opłaty startowej w wyznaczonym terminie.
4. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
6. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
7. Organizator zapewnia szatnie i natryski.
8.W biegu głównym i marszu nordic walking będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
11. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym
wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika
informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby
analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U.
nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-
335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
12.Wyniki z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
13. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Bieg główny - 10km

Nordic walking - 4km

Zgłoś się do Biegu Złotego Gronia