Silesia Run – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Silesia Run

Regulamin Biegu

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2,
tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II. CEL:
Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

III. TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 12 listopada 2017 roku – Zespół Szkół nr 2 ul. Poznańska 1
Bieg po zdrowie – start o godz. 11.00
Biegu na 10km – start o godz. 12:00
Biegi dla dzieci i przedszkolaków – start o godz. 13:15

IV. DYSTANS:
Długość trasy biegu głównego wynosi - 10km (atest PZLA)
Bieg po zdrowie na dystansie 2,5km
Biegi dla przedszkolaków na dystansie od 50m do 120m.

V. KATEGORIE WIEKOWE:
1. Bieg główny na dystansie 10km:
- Juniorki i Juniorzy rocznik 2001-1998
- Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
2. Bieg po zdrowie i marsz nordic walking na dystansie 2,5km:
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn od I-VI miejsca
3. Bieg przedszkolaków:
- Dziewczęta i Chłopcy (rocznik 2014-2013) - 50m,
- Dziewczęta i Chłopcy (rocznik 2012-2011) - 100m
- Dziewczęta i Chłopcy (rocznik 2010) - 120m,

VI. WPISOWE - 10km:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 31 października 2017 roku, po tym
terminie zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
2.Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 10km:
- opłata do 30 września 2017 roku 35zł (bez koszulki), 50zł (z koszulką)
- opłata od 1-31 października 2017 roku 40zł (bez koszulki)
- opłata od 1 listopada oraz w dniu zawodów 50zł (bez koszulki)
4.W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII. WPISOWE BIEG PO ZDROWIE I MARSZU NORDIC WALKING – 2,5km:
- do 30 września 10zł
- od 1 października i w dniu zawodów 15zł

VIII. WPISOWE BIEG PRZEDSZKOLAKA:
5zł w dniu zawodów

IX. PRAWO DO UCZESTNICTWA:
1.Udział w biegu na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2001 i starsi
posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać
zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa
w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej lub w dniu zawodów.
2.Udział w biegu i marszu nordic walking na dystansie 2,5km mają prawo wszyscy chętni
rocznik 2009 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia
zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest
wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej lub w
dniu zawodów.
3.Udział w biegu przedszkolaka mają prawo dzieci urodzone 2014-2010. Warunkiem udziału
jest wypisanie karty zgłoszeniowej przez prawnego opiekuna.

X NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 10km za zajęcie I-III miejsca
puchary i nagrody rzeczowe lub pieniężne. W poszczególnych kategoriach wiekowych
pamiątkowe statuetki.
2.W biegu po zdrowie i marszu nordic walking za zajęcie od I do VI miejsca w klasyfikacji
generalnej kobiet i mężczyzn pamiątkowe puchary i statuetki.
3.W biegu przedszkolaków w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca od I-III statuetki/
4. Każdy uczestnik biegu na 10km otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek i napój.
5. Uczestnik biegu po zdrowie i marszu nordic walking otrzymuje pamiątkowy medal i napój.
6. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg biorą udział w konkursie z nagrodami.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
biegu na 10km może wystartować 250 zawodników.
2. W biegu po zdrowie i marszu nordic walking może wystartować 250 zawodników.
3. O kolejności zgłoszenia decyduje data wpłaty wpisowego.
4. Organizator w dniu zawodów może przyjąć maksymalnie do 30 zawodników którzy nie
dokonali opłaty startowej w wyznaczonym terminie.
5.Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
6.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
7.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
8.Organizator zapewnia szatnie i natryski.
9.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
12.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33,
poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
13.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej
www.gorskiebieganie.pl
14. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator

Trasa biegu

Bieg główny - 10km

Bieg po zdrowie - 2,5km

 

Zgłoś się do Biegu Silesia Run