Wielkanocna Dziesiątka – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Wielkanocna Dziesiątka

Regulamin Biegu

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest - Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.
Sybiraków 2, tel. 605 049 056, e- mail: [email protected]
2. Współorganizator: UKS DIAMENT w Godowie
II CEL:
1. Upowszechnianie biegania jako formy zdrowego stylu życia.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
III TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 8 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00
2. Obiekty KS Inter Krostoszowice (Gmina Godów)
IV DYSTANS I TRASA:
1. Bieg przełajowy odbędzie się na dystansie 10km ( 2 pętle x 5km)
2. Bieg i marsz nordic walking na dystansie 5km (1 pętla)
V KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJE:
1. Bieg na dystansie 10km:
- Juniorki i Juniorzy rocznik 2002-1999
- Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
- Klasyfikacja najlepszych mieszkańców Gminy Godów
2. Bieg i marsz nordic walking na dystansie 5km:
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
VI PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w biegu przełajowym mają prawo wszyscy chętni rocznik 2002 i starsi posiadający dobry
stan zdrowia. Natomiast w marszu nordic walking wszyscy chętni – rocznik 2008 i starsi. Młodzież
poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w
biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 31 marca 2018 roku.
VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 31 marca 2018 roku, po tym terminie
zgłoszenia będą przyjmowane tylko w dniu zawodów. O zgłoszeniu zawodnika decyduje data
wpłaty wpisowego.
2. Wpisowe w biegu wynosi:
- opłata od 1 grudnia 2017 do 31 stycznia 2018 roku - 25zł
- opłata od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku - 30zł
- opłata od 1 marca i w dniu zawodów - 40zł
3. Wpisowe w biegu i marszu nordic walking na 5km wynosi:
- opłata od 1 grudnia 2017 do 31 stycznia 2018 roku - 15zł (5km - 20zł)
- opłata od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku - 20zł (5km - 25zł)
- opłata od 1 marca i w dniu zawodów - 25zł (5km - 30zł)
4. W przypadku nie wystartowania zawodnika – opłata startowa nie podlega zwrotowi.
VIII BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się na orliku w Krostoszowicach – Gmina Godów i będzie czynne w dniu
zawodów (08.04.2018) od godz.9:00-11:30
IX NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary i nagrody rzeczowe.
W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe statuetki i koszulki.
2. W klasyfikacji generalnej najlepszy mieszkaniec Gminy Godów kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III
miejsca puchary i nagrody rzeczowe.
3. W klasyfikacji generalnej biegu i marszu nordic walking  na 5km wśród kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca statuetki.
4. Każdy uczestnik biegu w ramach wpisowego otrzymuje pamiątkowy odlewany medal, posiłek i
napój oraz bierze udział w losowaniu nagród.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Nagrody zawodnicy odbierają osobiście.
6. W biegu i marszu nordic walking prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na
potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę
i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi
przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11.W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Zapisy do biegu i marszu nordic walking