Bieg na Pilsko – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Bieg na Pilsko

Regulamin Biegu

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: [email protected]
II WSPÓŁORGANIZATOR:
1. Urząd Gminy w Jeleśni
III CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.
3. Organizacja Mistrzostw Polski Państwowej Straży Pożarnej w biegach górskich.
4. Organizacja Mistrzostw Polski Ochotniczej Straży Pożarnej w biegach górskich.
IV TERMIN I MIEJSCE:
Bieg i marsz odbędzie się 7 lipca 2018 roku (sobota)
Start nastąpi o godz. 11.00 obok szkoły w Korbielowie
V DYSTANS:
Długość trasy biegu wynosi 10 km z przewyższeniem +948m, -10m
VI KATEGORIE WIEKOWE:
Juniorki i Juniorzy rocznik 2002-1999
Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
Mistrzostw Polski Państwowej Straży Pożarnej do 29 lat, do 39 lat, 40 lat i starsi
Mistrzostw Polski Ochotniczej Straży Pożarnej do 29 lat, do 39 lat, 40 lat i starsi
VII PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział w biegu głównym na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2002 i
starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest
posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty
uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 25 czerwca 2018 roku.
VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 25 czerwca 2018 roku, po tym terminie
tylko e-mailem [email protected]  O zgłoszeniu decyduje opłata wpisowego za start.
2. Wpisowe w biegu na Pilsko wynosi:
- opłata od 1 grudnia 2017 do 28 lutego 2018 roku 40zł
- opłata od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku 50zł
- opłata od 1 maja do 25 czerwca 2018 roku 70zł
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika – podlega zwrotowi 80% wpisowego w
przypadku zgłoszenia zaistniałej sytuacji 30 dni przed zawodami.
IX BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte w szkole podstawowej ul. Beskidzka 40 (miejsce startu) w
sobotę 7 lipca od godz. 8.00 – 10.30
X NAGRODY:
1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsce puchar i nagroda
pieniężna (300,200,100). W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu na Pilsko za
zajęcie I – III miejsca statuetki.
2. W klasyfikacji generalnej strażaków PSP i OSP za zajęcie I-III miejsca puchar i nagroda
rzeczowa. W poszczególnych kategoriach wiekowych strażaków PSP i OSP od I – III miejsca
statuetki i medale.
3. Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek oraz napój i bierze udział w
losowaniu nagród.
4. Pamiątkowe koszulki dla uczestników biegu na szczyt Pilska.
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINÓW BIEGU:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
każdym z biegów może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje
wpłata wpisowego.
2. Na trasie biegu będą znajdował się 1 punkt z wodą (na Hali Miziowej).
3. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
5. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin. Zawodnicy
nagrody odbierają osobiście.
6. Organizator zapewnia transport natryski w szkole.
7. W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu (zawodnicy startują z
chipem w numerku startowym).
8. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora i służb porządkowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.
Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu
CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
11.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby
analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U.
nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
12.Wyniki i zdjęcia z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
13.W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator

Bieg i marsz nordic walking na Pilsko, Minimaraton Pilska