Bieg na Stożek – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Bieg na Stożek

Regulamin Biegu

PIĄTKA W BIEGU PO ZDROWIE
I. ORGANIZATOR:
Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2
tel. 605 049 056, e- mail: [email protected]
II.CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Zachęcenie osób starszych do większej aktywności fizycznej.
3. Obchody Europejskiego Tygodnia Sportu.
III.TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg i marsz odbędzie się w dniu 22 września 2019 roku
2. Katowice - Dolina Trzech Stawów (godz. 11.00)
IV.DYSTANS:
1. Bieg i marsz nordic walking na dystansie 5km
2. Biegi dla dzieci na dystansie od 100 – 600m
V.KATEGORIE WIEKOWE:
1. W bieg na dystansie 5km:
- Dziewczęta i chłopcy 12-15 lat
- Kobiety:16-19lat, 20-29lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40-44 lata, 45-49 lat, 50-54 lata, 55 lat i starsze
- Mężczyźni: 16-19 lat, 20-29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40-44 lata, 45-49 lat, 50-54 lata, 55-59 lat,
60-64 lata, 65-69 lat, 70 lat i starsi
2. Marsz nordic walking na dystanise 5km z podziałem na kategorie wiekowe:
- Kobiety: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lata, 70 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lata, 70 lat i starsi
3. Biegi dziewcząt i chłopców z podziałem na kategorie wiekowe:
- Dziewczęta rocznik 2016–2012 - 100m, rocznik 2011–2010 - 300m, rocznik 2009–2008 - 600m
- Chłopcy rocznik 2016–2012 - 100m, rocznik 2011–2010 - 300m, rocznik 2009–2008 - 600m
VI.PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia oraz wypełnienie karty
w formularzu zgłoszeniowym i opłacenie wpisowego w terminie do 13 września 2019r. Osoby
poniżej 18-tego roku życia muszą posiadać badania lekarskie lub pisemną zgodę opiekuna
prawnego na start w zawodach.
VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 13 września 2019 roku, po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane.
2. Wpisowe w biegu i marszu nordic walking na 5km :
- opłata do 31 lipca 2019 roku - 40zł
- opłata od 1 sierpnia do 13 września 2019 roku - 50zł
3. Wpisowe w biegu dla dzieci :
- opłata do 31 lipca 2019 roku - 15zł
- opłata od 1 sierpnia do 13 września 2019 roku - 20zł
4. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. Koszulka techniczna za dodatkową opłatą do 31 lipca – 10zł, do 31 sierpnia – 20zł
VIII.BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w Katowicach - Dolinie Trzech Stawów i będzie czynne w dniu
zawodów 22 września 2019 r. (niedziela) od godz. 8.30 – 11.30.
IX.NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej w biegu i marszu nordic walking na dystansie 5km wśród kobiet i
mężczyzn od I-III miejsce puchary i nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych za zajęcie I- III
miejsca pamiątkowe statuetki.
2. W kategoriach wiekowych dla dzieci za zajęcie I- III miejsca pamiątkowe statuetki.
3. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu i marszu otrzymują pamiątkowe odlewane medale,
dyplom, napój oraz biorą udział w konkursie z nagrodami.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 990 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje data opłaty startowej.
2. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą biało czerwoną i strzałkami.
3. W zawodach mogą brać udział osoby trzeźwe i nie będący pod wpływem innych środków
odurzających. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
5. Uczestnicy zawodów mają obowiązek do bezwzględnego stosowania się do poleceń
wydawanych przez funkcjonariuszy i służby porządkowe organizatora pod rygorem wykluczenia z
imprezy sportowej. Służba porządkowa organizatora będzie ubrana w kamizelki odblaskowe.
6. Organizator zapewnia depozyt 30min przed startem.
7. Zawodnicy startują z chipem w numerku startowym.
8. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.datasport.pl
9. Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na
portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma Data Sport. Podanie danych osobowych przez
uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Data Sport udostępnia dane
zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
10.Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez
firmę Data Sport i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie wyłącznie w
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegów w ramach akcji Biegiem Po Zdrowie.
11 Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegów w ramach akcji Biegiem Po Zdrowie będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25
maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych w celu
przeprowadzenia: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych,
wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych
publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu
oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię,
nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie
internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj,
kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora i Daty Sport bez
ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu
biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
12.Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z
tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z
Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również
bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z datasport.pl.
13.Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email na adres [email protected] lub listu do Organizatora. Z uwagi na
organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się
uczestnika z datasport.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed
jej cofnięciem.
14.Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu
zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania
biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości
pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
15.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście
zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na
stronie www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów w ramach akcji
Biegiem Po Zdrowie.
16.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która
opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie
www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów w ramach akcji Biegiem
Po Zdrowie.
17.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w
celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów
startowych.
18.Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i
nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
19.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia
fotorelacji z biegów w ramach Pucharu Pilska na stronie internetowej Organizatora, a także w
mediach społecznościowych Organizatora.
20.Każda zgoda jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na
przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
21.Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez
jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział
w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie
opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu
zrelacjonowania biegów w ramach akcji Biegiem Po Zdrowie.
22.Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
23. Zawodnicy nagrody i puchary odbierają osobiście.
24.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

Wyniki z IX Biegu na Stożek i Mistrzostw Polski U16, U18, U20

https://www.bgtimesport.pl/online/zawody/zaw_id/491