Bieg na Stożek – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Bieg na Stożek

Regulamin Biegu

REGULAMIN BIEGU NA STOŻEK – 15.08.2020
I. ORGANIZATOR:
Uczniowski Klub Sportowy „Diament” w Godowie
44-340 Godów ul. 1 Maja 93
tel. 605 049 056, e- mail: [email protected]
II. WSPÓŁORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Biegów Górskich
III. CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu i turystyki górskiej.
3. Organizacja Mistrzostw Polski młodzików i juniorów w biegach górskich.
IV. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 15 sierpnia 2020 roku
- o godz. 11.00 start młodzików
- o godz. 11.30 start juniorów
- o godz. 12.00 start biegu głównego i marszu nordic walking
V. DYSTANS:
1. Bieg główny i juniorów oraz marsz nordic walking na dystansie 5,8 km, przewyższenie +444m
2. Bieg młodzików na dystansie 2 km, przewyższenie + 229m
VI. KATEGORIE WIEKOWE:
1. Bieg główny na dystansie 5,8 km:
Juniorki i Juniorzy rocznik 2004-2001
Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w marszu nordic walking
3. Bieg na dystansie 2 km – młodzicy i młodziczki rocznik 2005-2006
VII. PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w biegu na dystansie 5,8 km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2004 i starsi posiadający
dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna
prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu
zgłoszeniowym do 11 sierpnia 2020 roku lub w dniu zawodów. W Mistrzostwach Polski młodzików i
juniorów prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję PZLA i zgłoszeni przez system PZLA.
VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 11 sierpnia 2020 roku, po tym terminie zgłoszenia
już tylko w dniu zawodów. Zawodnicy w kategorii młodzików i juniorów posiadający licencję PZLA
zgłaszają się tylko poprzez system PZLA - https://starter.pzla.pl/
2. Wpisowe w biegu lub marszu na dystansie 5,8 km do 11 sierpnia 2020 roku wynosi - 40 zł
3. Wpisowe w biegu młodzików na dystansie 2 km do 11 sierpnia 2020 roku wynosi - 30 zł
4. Wpisowe od 12 sierpnia i w dniu zawodów wynosi - 50 zł
5. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.
IX. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w Ośrodku Narciarskim Stożek w Wiśle i będzie czynne w dniu
zawodów(15.08.2020) od godz.9:00-11:00
X. NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 5,8 km za zajęcie I-III miejsca puchary oraz
nagrody rzeczowe. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe
statuetki.
2. W marszu rekreacyjnym NW kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe statuetki.
3. W Mistrzostwach Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów za zajęcie I-III miejsca medale,
dyplomy oraz statuetki. Za zajęcie IV-VI pamiątkowe dyplomy.
4. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy medal, napój i posiłek.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu i
marszu na dystansie 5,8 km może wystartować 150 zawodników, w biegu juniorów 150 zawodników,
w biegu młodzików 150 zawodników o kolejności zgłoszenia decyduje data opłaty startowej.
2. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą biało czerwoną i strzałkami.
3. W zawodach mogą brać udział osoby trzeźwe i nie będący pod wpływem innych środków
odurzających. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna GOPR.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
5. Uczestnicy zawodów mają obowiązek do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych
przez funkcjonariuszy i służby porządkowe organizatora pod rygorem wykluczenia z imprezy
sportowej. Służba porządkowa organizatora będzie ubrana w kamizelki odblaskowe.
6. Organizator nie zapewnia szatni i depozytu.
7. Zawodnicy startują z numerkiem startowym z przodu po wyznaczonej szlakiem trasie.
8. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.bgtimesport.pl
9. Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na
portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma BGTime Sport. Podanie danych osobowych przez
uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. BGTime Sport udostępnia dane
zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
10.Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez
firmę Data Sport i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie wyłącznie w
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegów.
11 Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegów będą przetwarzane przez Organizatora
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6
ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu danych w celu przeprowadzenia: rejestracji uczestników, odnotowania
dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności
ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców
przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list
startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia
czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko,
miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora i
Daty Sport bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po
zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym
Organizatora.
12.Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z
tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z
Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również
bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z BGTime Sport.
13.Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email na adres [email protected] lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację
procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z
datasport.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej
cofnięciem.
14.Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu
zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania
biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu
startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
15.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście
zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na
stronie BGTime Sport oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów.
16.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która
opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie BGTime Sport
oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów i odbioru pakietu startowego.
17.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans) na liście wyników, która będzie ogólnodostępna na stronach internetowych.
18.Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i
nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
19.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia foto
relacji z biegów na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych
Organizatora.
20.Każda zgoda jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na
przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
21.Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego
lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w
zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie
opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu
zrelacjonowania biegów.
22.Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
23. Zawodnicy nagrody i puchary odbierają osobiście.
24.Zawodnik przystępując do udziału w zawodach akceptuje postanowienia regulaminu

Zgłoszenie do biegu lub marszu nordic walking

[ninja_form id=2]