Górski Półmaraton Harnasia – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Górski Półmaraton Harnasia

    III GÓRSKI PÓŁMARATON HARNASIA

I. ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: [email protected]
II. CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.
III. TERMIN I MIEJSCE:
Bieg i marsz odbędzie się 3 lipca 2021 roku (sobota)
Start nastąpi o godz. 10.00 (obok Hotelu HARNAŚ)
IV. DYSTANS:
Długość trasy biegu wynosi 21,8 km (2 pętle)
Limit biegu – 5 godz. , różnica wzniesień +1319m, -1319m
V. KATEGORIE WIEKOWE:
1. Kobiety: 18-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
2. Mężczyźni: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi
3. Marsz nordic walking kobiet i mężczyzn (1 pętla) – klasyfikacja generalna
VI. PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział w marszu nordic walking na dystansie 10,6km oraz w biegu na dystansie 21,8km mają
prawo wszyscy chętni rocznik 2003 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Warunkiem udziału w
biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 25 czerwca 2020 roku.
VII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 25 czerwca 2021 roku, po tym terminie
zgłoszenia będą przyjmowane tylko do wyczerpania dodatkowych pakietów startowych.
O zgłoszeniu decyduje data wpłaty wpisowego za udział w biegu.
2. Wpisowe za udział w biegu wynosi:
- wpisowe do 31 grudnia 2021 roku – 60 zł
- wpisowe od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku – 80 zł
- wpisowe od 1 kwietnia 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku – 100 zł
- wpisowe w dniu zawodów – 120 zł
3. Istnieje możliwość zamówienia koszulki technicznej z biegu od 15.06 za dodatkową opłatą – 25zł
4. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe podlega zwrotowi 75% wpisowego w
przypadku zgłoszenia zaistniałej sytuacji do 1 czerwca 2021 roku. Istnieje możliwość przepisania
pakietu startowego na inną osobę tylko do 1 czerwca 2021 roku.
VIII. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte na terenie Hotelu HARNAŚ ul. Leśna 1 w sobotę 3 lipca od godz.
7.30 – 09.30
IX. NAGRODY :
1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsce puchar i wartościowa
nagroda rzeczowa lub nagroda pieniężna (300,300,100). W poszczególnych kategoriach
wiekowych za zajęcie I – III miejsca puchary i drobne upominki.
2. Puchar i nagroda rzeczowa dla trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn w
marszu nordic walking.
3. Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek oraz napój i bierze udział w
konkursie z nagrodami.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje data opłaty startowej.
2. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą biało czerwoną lub strzałkami. Na trasie biegu będą dwa
punkty z wodą - na Hali Miziowej i obok hotelu Harnaś.
3. W zawodach mogą brać udział osoby trzeźwe i nie będący pod wpływem innych środków
odurzających. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
5. Uczestnicy zawodów mają obowiązek do bezwzględnego stosowania się do poleceń
wydawanych przez funkcjonariuszy i służby porządkowe organizatora pod rygorem wykluczenia z
imprezy sportowej. Służba porządkowa organizatora będzie ubrana w kamizelki odblaskowe.
6. Organizator zapewnia depozyt 30min przed startem.
7. Zawodnicy startują z chipem w numerku startowym.
8. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.datasport.pl
9. Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na
portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma Data Sport. Podanie danych osobowych przez
uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Data Sport udostępnia dane
zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
10.Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez
firmę Data Sport i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie wyłącznie w
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegów.
11 Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegów będą przetwarzane przez Organizatora
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art.
6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu danych w celu przeprowadzenia: rejestracji uczestników,
odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym
w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej
grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek,
bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w
zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie
internetowej Organizatora i Daty Sport bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na
mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym,
promocyjnym i statystycznym Organizatora.
12.Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z
tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z
Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również
bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z datasport.pl.
13.Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email na adres [email protected] lub listu do Organizatora. Z uwagi na
organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się
uczestnika z datasport.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed
jej cofnięciem.
14.Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu
zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania
biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości
pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
15.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście
zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na
stronie www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów.
16.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która
opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie
www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegu.
17.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w
celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów
startowych.
18.Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i
nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
19.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia
foto relacji z biegów w ramach Pucharu Pilska na stronie internetowej Organizatora, a także w
mediach społecznościowych Organizatora.
20.Każda zgoda jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na
przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
21.Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez
jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział
w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie
opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu
zrelacjonowania biegów.
22.Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
23. Zawodnicy nagrody i puchary odbierają osobiście.
24.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

Trasa biegu

Aktualna trasa Półamaratonu Harnasia
START z ul. Zbójnickiej obok Ośrodka Harnaś dobiegamy do pętli asfaltem ok 1,5 km następnie 2 pętle i powrót asfaltem ok 1,5 km na metę.
https://www.alltrails.com/explore/map/map-2ba61cc--22

Zgłoszenia do 25 czerwca 2021 roku - po tym terminie zgłoszenia na emaila: [email protected]