Maraton Pilska – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Maraton Pilska

Regulamin Biegu

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: [email protected]
II WSPÓŁORGANIZATOR:
1. Urząd Gminy w Jeleśni
III CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.
IV TERMIN I MIEJSCE:
Bieg i marsz odbędzie się 8 lipca 2018 roku (niedziela)
Start nastąpi o godz. 08.00 (Parking Zajazd Smrek)
Zbiórka zawodników do wyjazdu na start o godz. 7.45
Meta w Korbielowie (obok Zajazdu SMREK)
V DYSTANS:
Długość trasy biegu i marszu wynosi ok 42 km
Limit biegu – 8 godz.
VI KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety: 18-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
Mężczyźni: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi
VII PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w biegu głównym na dystansie 42km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2000 i
starsi posiadający dobry stan zdrowia. Warunkiem udziału w biegu jest ukończenie 18 lat
(liczy się data urodzenia) i wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym tylko
25 czerwca 2018 roku.
VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 25 czerwca 2018 roku, po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane. O zgłoszeniu zawodnika decyduje wpłata wpisowego.
2. Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 42km:
- opłata od 1 grudnia 2017 do 28 lutego 2018 roku 100zł
- opłata od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku 125zł
- opłata od 1 maja do 25 czerwca 2018 roku 150zł
3. Każdy uczestnik biegu w ramach opłaty startowej otrzymuje następujące świadczenia;
opłata za wstęp do parku, pamiątkowy odlewany medal, koszulkę techniczną, posiłek,
punkty odżywcze, napoje, bezpłatny nocleg w szkole (własny śpiwór lub karimata –
zgłoszenia na bezpłatny nocleg tylko do 31 maja).
4. W przypadku nie wystartowania zawodnika – podlega zwrotowi 80% wpisowego w
przypadku zgłoszenia zaistniałej sytuacji 30 dni przed zawodami.
IX BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte na parkingu obok Zajazdu SMREK ul. Beskidzka 82 w sobotę 7 lipca od
godz. 16.00 - 22.00 oraz w dniu zawodów 8 lipca od godz. 6.30 – 7.30
X NAGRODY:
1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsce puchar i nagroda
pieniężna (500,300,200). W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu za zajęcie I – III
miejsca pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.
2. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napoje oraz
bierze udział w losowaniu nagród.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
biegu może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłaty
wpisowego.
2. Na trasie biegu będą 4 punkty odżywcze.
3. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
5. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
6. Organizator zapewnia transport na start oraz natryski w szkole.
7. W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu (zawodnicy startują z
chipem w numerku startowym).
8. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora i służb porządkowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
11.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33,
poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
12.Wyniki i zdjęcia z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
13.W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Ze względów na bezpieczeństwo zawodników i brak pozwoleń zmieniona została trasa maratonu. Zawodnicy mają do pokonania 2 pętle półmaratonu Pilska.
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wclxphopymkpaghv

Zgłoszenia do maratonu lub półmaratonu