Mini Maraton Pilska – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Mini Maraton Pilska

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: [email protected]

II WSPÓŁORGANIZATOR:
1. Urząd Gminy w Jeleśni

III CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.

IV TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 7 lipca 2018 roku (sobota)
Start nastąpi o godz. 18.00 (obok Zajazdu SMREK)
Meta w Korbielowie (obok Zajazdu SMREK)

V DYSTANS:
Długość trasy biegu wynosi ok. 4 km
Limit biegu – 1 godz.

VI KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety: Klasyfikacja generalna
Mężczyźni: Klasyfikacja generalna

VII PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział w biegu głównym na dystansie 4 km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2008 i
starsi posiadający dobry stan zdrowia. Osoby poniżej 18-tego roku życia muszą posiadać
pisemną zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach. Warunkiem udziału w biegu jest
wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym tylko do 25 czerwca 2018 roku.

VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 25 czerwca 2018 roku, po tym terminie
opłata i zgłoszenia nie będą przyjmowane. O zgłoszeniu decyduje opłata wpisowego za start.
2. Wpisowe w Minimaratonie PILSKA wynosi:
– opłata od 1 grudnia 2017 do 28 lutego 2018 roku 15zł
– opłata od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku 25zł
– opłata od 1 maja do 25 czerwca 2018 roku 30zł
2. Każdy uczestnik biegu w ramach opłaty startowej otrzymuje następujące świadczenia;
pamiątkowy odlewany medal, posiłek, napoje.
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

IX BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte w szkole podstawowej ul. Beskidzka 40 – w sobotę 7 lipca od
godz. 16.00 – 17.30.

X NAGRODY:
1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-VI miejsce puchar wójta gminy
Jeleśnia i nagroda rzeczowa.
2. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek oraz napoje i
bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
biegu może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata
wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator zapewnia natryski w szkole.
6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora i służb porządkowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33,
poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Zgłoś się do Mini Maratonu Pilska