Mistrzostwa Polski Firm – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Mistrzostwa Polski Firm

Regulamin Biegu

REGULAMIN
I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.
Sybiraków 2, tel. 605 049 056, e- mail: [email protected]
II CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród pracowników firm.
2. Organizacja Mistrzostw Polski Firm w biegu ulicznym.
3. Wsparcie turnusu rehabilitacyjnego 5-letniego Karolka.
4. Pomoc w organizacji zbiórki pieniężnej dla Karolka.
III TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 23 września 2018 roku o godz. 11.00
2. Katowice – Dolina Trzech Stawów
IV DYSTANS:
- 5km
V KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJA:
-Kobiety: 19-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat 50 lat i starsze
-Mężczyźni: 19-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi
-Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
-Klasyfikacja drużynowa kobiet (liczy się łączny czas 5 zawodników)
-Klasyfikacja drużynowa mężczyzn (liczy się łączny czas 5 zawodników)
VI PRAWO UCZESTNICTWA:
W Mistrzostwach Polski Firm mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie zatrudnione w firmie przez
okres minimum 1 miesiąca od daty rozegrania zawodów. W zawodach można zgłosić dowolną ilość
zespołów z jednej firmy. Zespół składa się z 5 zawodników (kobiet lub mężczyzn).
VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Firmę zgłasza się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl w zakładce Mistrzostwa
Polski Firm do 10 września 2018 roku, po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. O
zgłoszeniu drużyny decyduje zapłata opłaty startowej w wyznaczonym terminie.
2. Wpisowe w biegu od jednego zespołu (5 zawodników) wynosi:
-opłata do 31 sierpnia 2018 roku 350zł
-opłata od 1 - 10 września 2018 roku 400zł
3. Po zgłoszeniu drużyny należy w ciągu 3 dni przesłać na e-maila [email protected] dane do
wystawienia faktury w celu dokonania opłaty startowej.
4. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pamiątkową koszulkę.
5. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.
VIII BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w Katowicach – Dolina Trzech Stawów ul. Francuska 180a i będzie
czynne w dniu zawodów (23.09.2018) od godz.8:00-10:30
IX NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary, medale oraz nagrody
rzeczowe. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I miejsca Puchar Polski, II-III
statuetka.
2. W klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary.
3. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek oraz napój i bierze
udział w konkursie z nagrodami.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 300 drużyn, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator nie zapewnia natrysków.
6. W obu biegach po schodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie
lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również
na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę
i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883.
Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie
kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul.
Sybiraków 2
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl

Trasa biegu

Trasa biegu już wkrótce.

Zgłoś się do Biegu Firm

Lista startowa już wkrótce.

Już wkrótce.

Już wkrótce.