Run Mount Everest – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Run Mount Everest

Regulamin Biegu

PUCHAR PILSKA W BIEGACH GÓRSKICH
           RUN MOUNT EVEREST

I. ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: [email protected]
II. CEL:
1. Organizacja Pucharu Pilska w biegach górskich.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
3. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.
III. TERMIN I MIEJSCE:
Bieg i marsz odbędzie się 15 sierpnia 2019 roku (czwartek)
Start nastąpi o godz. 11.00 (obok dolnej stacji kolejki linowej na Szczawiny)
Meta – szczyt Pilska
IV. DYSTANS:
Dystans 4 km, przewyższenie +776m
Zawodnicy startują co 30 sekund zgodnie z przyznanymi numerkami startowymi
V. KATEGORIE WIEKOWE:
Dziewczęta i Chłopcy rocznik 2005-2004
Juniorki i Juniorzy rocznik 2003-2000
Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
Marsz nordic walking kobiet i mężczyzn – klasyfikacja generalna
VI. PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział marszu nordic walking i w biegu na dystansie 4km mają prawo wszyscy chętni rocznik
2005 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest
posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty
uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 31 lipca 2019 roku.
VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 31 lipca 2019 roku, po tym terminie zgłoszenia
będą przyjmowane tylko do wyczerpania dodatkowych pakietów startowych. O zgłoszeniu
decyduje data wpłaty wpisowego za udział w biegu.
2. Wpisowe za udział w biegu po schodach:
- opłata do 30 kwietnia 2019 roku - 30zł
- opłata od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku - 40zł
- opłata od 1 lipca do 31 lipca 2019 roku - 50zł
3. Organizator zabezpieczy 15 pakietów dla osób zgłaszających się po terminie, koszt pakietu – 70zł
4. Istnieje możliwość zamówienia koszulki technicznej z biegu za dodatkową opłatą – 25zł
5. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe podlega zwrotowi 80% wpisowego w
przypadku zgłoszenia zaistniałej sytuacji do 15 lipca 2019r. Natomiast 30 dni przed zawodami (od
16 lipca 2019r.) wpisowe nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przepisywania pakietów
startowych na inne osoby.
VIII. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte w czwartek 15 sierpnia od godz. 8.30 – 10.45
IX. NAGRODY:
1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn puchary za zajęcie I-III miejsce puchar i nagroda
rzeczowa. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I – III miejsca statuetki.
2. Puchar i nagroda rzeczowa dla trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn w
marszu nordic walking.
3. Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek oraz napój oraz bierze udział w
konkursie z nagrodami.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje data opłaty startowej.
2. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą biało czerwoną lub strzałkami. Na trasie biegu znajdował
się będzie jeden punkt z wodą - na Hali Miziowej.
3. W zawodach mogą brać udział osoby trzeźwe i nie będący pod wpływem innych środków
odurzających. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
5. . Uczestnicy zawodów mają obowiązek do bezwzględnego stosowania się do poleceń
wydawanych przez funkcjonariuszy i służby porządkowe organizatora pod rygorem wykluczenia z
imprezy sportowej. Służba porządkowa organizatora będzie ubrana w kamizelki odblaskowe.
6. Organizator zapewnia depozyt - transport rzeczy na Halę Miziową o godz. 10.30.
7. Zawodnicy startują z chipem w numerku startowym.
8. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.datasport.pl
9. Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na
portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma Data Sport. Podanie danych osobowych przez
uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Data Sport udostępnia dane
zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
10.Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez
firmę Data Sport i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie wyłącznie w
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegów w ramach Pucharu Pilska.
11 Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegów w ramach Pucharu Pilska będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25
maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych w celu
przeprowadzenia: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych,
wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych
publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu
oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię,
nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie
internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj,
kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora i Daty Sport bez
ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu
biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
12.Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z
tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z
Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również
bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z datasport.pl.
13.Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email na adres [email protected] lub listu do Organizatora. Z uwagi na
organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się
uczestnika z datasport.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed
jej cofnięciem.
14.Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu
zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania
biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości
pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
15.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście
zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na
stronie www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów w ramach
Pucharu Pilska.
16.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która
opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie
www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów w ramach Pucharu
Pilska.
17.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w
celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów
startowych.
18.Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i
nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
19.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia
fotorelacji z biegów w ramach Pucharu Pilska na stronie internetowej Organizatora, a także w
mediach społecznościowych Organizatora.
20.Każda zgoda jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na
przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.
21.Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez
jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział
w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie
opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu
zrelacjonowania biegów w ramach Pucharu Pilska.
22.Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
23. Zawodnicy nagrody i puchary odbierają osobiście.
24.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin

Zgłoszenia tylko do 31 lipca 2019r.