Niepodległościowa Dziesiątka – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Niepodległościowa Dziesiątka

Regulamin Biegu

Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest - Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.
Sybiraków 2, tel. 605 049 056, e- mail: [email protected]
2. Współorganizator: Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
II CEL:
1. Obchody 100 rocznic uzyskania Niepodległości przez Polskę.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
III TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 04 listopada 2018 roku o godz. 11.00
2. Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
IV DYSTANS:
1. Bieg uliczny na dystansie 10km (atest trasy)
2. Bieg po zdrowie i marsz nordic walking na dystansie 2,5km
V KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJE:
1. Bieg na dystansie 10km:
- Juniorki i Juniorzy rocznik 2002-1999
- Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
- Klasyfikacja najlepszych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju
2. Bieg po zdrowie i marsz nordic walking:
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
VI PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w biegu na 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2002 i starsi posiadający dobry stan
zdrowia. Natomiast w biegu po zdrowie i marszu nordic walking wszyscy chętni – rocznik 2012 i
starsi. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego.
Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do
20 października 2018 roku. Zawodnicy biegają w koszulkach otrzymanych w pakiecie startowym.
VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 20 października 2018 roku, po tym terminie
zgłoszenia do biegu na 10km, biegu po zdrowie i marszu nordic walking nie będą przyjmowane. O
zgłoszeniu zawodnika decyduje data wpłaty wpisowego.
2. Wpisowe w biegu na 10km wynosi:
- opłata od 1 grudnia 2017 do 31 marca 2018 roku - 30zł
- opłata od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku - 40zł
- opłata od 1 lipca do 20 października - 50zł
3. Wpisowe w biegu po zdrowie i marszu nordic walking wynosi:
- opłata od 1 grudnia 2017 do 31 marca 2018 roku - 20zł
- opłata od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku - 25zł
- opłata od 1 lipca do 20 października - 30zł
4. W przypadku nie wystartowania zawodnika – opłata startowa nie podlega zwrotowi.
VIII BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Poznańska 1 i będzie
czynne w dniu zawodów (04.11.2018) od godz.8:00-10:45
IX NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary oraz nagrody
pieniężne lub rzeczowe. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I miejsca puchar, za zajęcie II-III miejsca pamiątkowe statuetki.
2. W klasyfikacji generalnej biegu po zdrowie kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary i
nagrody rzeczowe, za zajęcie IV-VI miejsca pamiątkowa statuetka.
3. W klasyfikacji generalnej marszu nordic walking kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca
puchary i nagrody rzeczowe, za zajęcie IV-VI miejsca pamiątkowa statuetka.
4. W klasyfikacji generalnej najlepszy mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju w biegu na 10km kobiet i
mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary i nagrody rzeczowe.
5. Każdy uczestnik biegu głównego na 10km w ramach wpisowego otrzymuje pamiątkowy medal, koszulkę,
posiłek, napój oraz bierze udział w losowaniu nagród. Uczestnicy w biegu po zdrowie i marszu
nordic walking otrzymują odlewany medal,plecaczek, posiłek i napój oraz biorą udział w losowaniu nagród
rzeczowych.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu na
10km może wystartować 300 zawodników.
2. W biegu po zdrowie i marszu nordic walking może wystartować 200 zawodników.
3. O kolejności zgłoszenia decyduje data wpłaty wpisowego.
4. Organizator w dniu zawodów nie przyjmuje zgłoszeń.
5. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
7. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
8. Organizator zapewnia szatnie i natryski.
9. W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na
potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
12.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883.
Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie
kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul.
Sybiraków 2.
13.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
14.W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Bieg główny - 10km

Bieg po zdrowie - 2,5km

 

Zgłoszenia do biegów i marszu nordic walking