Niepodległościowa Dziesiątka – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Niepodległościowa Dziesiątka

Regulamin Biegu

I ORGANIZATOR:
1.Organizatorem Biegu jest - Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.
Sybiraków 2, tel. 605 049 056, e- mail: [email protected]
2.Współorganizator: Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
II CEL:
1.Obchody 100 rocznic odzyskania Niepodległości przez Polskę.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
III TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 10 listopada 2018 roku
2. Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
IV DYSTANS:
1. Bieg na dystansie 10km (atest trasy) - start godz. 12.00
2. Bieg po zdrowie i marsz nordic walking na dystansie 2,5km -start  godz. 11.00
3. Bieg dla dziewcząt i chłopców na dystansie 150m - start godz. 11.40
V KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJE:
1. Bieg na dystansie 10km:
- Juniorki i Juniorzy rocznik 2002-1999
- Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
- Klasyfikacja najlepszych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju
2. Bieg po zdrowie i marsz nordic walking:
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
3. Bieg dla dzieci rocznik 2011 i młodsi:
- Klasyfikacja dziewcząt i chłopców
VI PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w biegu na 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2002 i starsi posiadający dobry stan
zdrowia. Natomiast w biegu po zdrowie i marszu nordic walking wszyscy chętni – rocznik 2010 i
starsi. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego.
Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do
28 października 2018 roku.
VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 28 października 2018 roku, po tym terminie
zgłoszenia do biegu na 10km, biegu po zdrowie i marszu nordic walking nie będą przyjmowane. O
zgłoszeniu zawodnika do biegu decyduje data wpłaty wpisowego.
2. Wpisowe w biegu na 10km wynosi:
- opłata od 1 grudnia 2017 do 31 marca 2018 roku - 30zł
- opłata od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku - 40zł
- opłata od 1 lipca do 28 października - 50zł
3. Wpisowe w biegu po zdrowie i marszu nordic walking wynosi:
- opłata od 1 grudnia 2017 do 31 marca 2018 roku - 20zł
- opłata od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku - 25zł
- opłata od 1 lipca do 28 października - 30zł
4. Wpisowe w biegu dla dzieci do 4 listopada wynosi - 15zł
5. W przypadku nie wystartowania zawodnika – opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VIII BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Poznańska 1 i będzie
czynne w dniu zawodów (10.11.2018) od godz. 8:00-10:45
IX NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary oraz nagrody
rzeczowe. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe statuetki.
2. W klasyfikacji generalnej biegu po zdrowie kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary, za
zajęcie IV-VI miejsca pamiątkowa statuetka.
3. W klasyfikacji generalnej marszu nordic walking kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca
puchary, za zajęcie IV-VI miejsca pamiątkowa statuetka.
4. W klasyfikacji generalnej najlepszy mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju w biegu na 10km kobiet i
mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary i nagroda rzeczowa.
5. Każdy uczestnik biegu głównego w ramach wpisowego otrzymuje pamiątkowy odlewany medal,
koszulkę niepodległościową (opłata startowa do 5 października), posiłek i napój oraz bierze udział
w konkursie z nagrodami. Uczestnicy w biegu po zdrowie i marszu nordic walking otrzymują
pamiątkowy odlewany medal i napój oraz biorą udział w konkursie z nagrodami.
6. Dzieci za zajęcie I-III miejsca otrzymują pamiątkowe statuetki, a każdy uczestnik biegu otrzymuje
pamiątkowy odlewany medal z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu na
10km może wystartować 300 zawodników.
2.W biegu po zdrowie i marszu nordic walking może wystartować 300 zawodników.
3.O kolejności zgłoszenia decyduje data wpłaty wpisowego.
4.Organizator w dniu zawodów nie przyjmuje zgłoszeń.
5.Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
6.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
7.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
8.Organizator zapewnia szatnie i natryski.
9.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.

10. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.datasport.pl
Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na
portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma Data Sport. Podanie danych osobowych
przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Data Sport
udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia
zawodów.
11. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu
przez Data Sport i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we
współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej
organizacji „Niepodległościowa Dziesiątka”
12. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe
uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Biegu
Niepodległościowa Dziesiątka zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
13. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi „Niepodległościowej Dziesiątki” będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a
począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu:
Przeprowadzenia „Niepodległościowej Dziesiątki”: rejestracji uczestników, odnotowania
dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w
szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do
nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i
innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj,
płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora),
prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa,
płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora i Daty Sport bez ograniczenia
czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu),
przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
14. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia
danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z
tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów
niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z
datasport.pl.
15.Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez
przesłanie wiadomości email na adres [email protected] lub listu do Organizatora. Z
uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie
skontaktowanie się uczestnika z datasport.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na
przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
16. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w
celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny
funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu,
informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu,
przypomnienia o płatnościach itp.
17. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście
zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym
na stronie www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji
„Niepodległościowej Dziesiątki”
18. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która
opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie
www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji „Niepodległościowej
Dziesiątki”
19. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze
Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i
numerustartowego) pakietów startowych.
20. Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska,
miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas
dekoracji na podium.
21. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu
zamieszczenia fotorelacji z „Niepodległościowej Dziesiątki” na stronie internetowej
Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.
22. Każda zgoda jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać
zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik
nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do
zawodów dopuszczony.
23. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez
jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na
udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego
wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie
Prasowym, w celu zrelacjonowania „Niepodległościowej Dziesiątki”.
24. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Trasa biegu

Trasa  biegu płaska

Zgłoszenia do biegów i marszu nordic walking

[ninja_form id=2]

Wyniki 2018

Wyniki z biegu głównego na 10km - https://wyniki.datasport.pl/results2733/

BIEG PO ZDROWIE 2,5km – KOBIETY
1. Lewicka Elżbieta - Knurów
2. Lerch Bożena – Jastrzębie-Zdrój
3. Czyż Marlena – Godów
4. Tyman Karolina – Godów
5. Zniszczoł Zuzanna – Godów
6. Uherek Aleksandra – Godów

BIEG PO ZDROWIE 2,5km – MĘŻCZYŹNI
1. Kapela Marcin – Bielsko-Biała
2. Wala Piotr – Jastrzębie-Zdrój
3. Pawelczyk Józef - Rybnik
4. Chudyk Grzegorz - Ochaby
5. Stefański Zbigniew - Libiąż
6. Foks Damian - Warszowice

MARSZ NORDIC WALKING 2,5km – KOBIETY
1. Danielewicz Anna – Kędzierzyn-Koźle
2. Bojda Danuta – Kędzierzyn-Koźle
3. Szul Maria - Żory
4. Krzyzos Jolanta - Żory
5. Pipiro Grażyna – Jastrzębie-Zdrój
6. Danielewicz Zofia – Kędzierzyn-Koźle

MARSZ NORDIC WALKING 2,5km – MĘŻCZYŹNI
1. Dudek Jan – Kędzierzyn-Koźle
2. Romanowski Daniel - Rybnik
3. Szul Józef - Żory
4. Serwotka Jan – Wodzisław Śląski
5. Mach Tomasz – Kędzierzyn-Koźle
6. Denis Jakub - Siemianowice Śląskie

BIEG DZIECI 150m - DZIEWCZĘTA
1. Stefańska Alicja – Libiąż
2. Lazar Milena – Żory
3. Wala Natalia – Skrzyszów

BIEG DZIECI 150m - CHŁOPCY
1. Magoń Dawid – Rybnik
2. Zieliński Jakub – Jastrzębie-Zdrój
3. Bogdański Olaf – Łaziska