Śląski Etapowy Maraton Pokoju – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Śląski Etapowy Maraton Pokoju

Regulamin Biegu

ŚLĄSKI ETAPOWY MARATON POKOJU
Cykl ośmiu biegów i marszów nordic walking od marca do września 2019 roku - siedmiu na
dystansie 5 km i jednego na dystansie 7 km 195 m, co w sumie daje 42 km 195 m.

I. ORGANIZATOR:
1. Organizatorem imprezy biegowej jest Uczniowski Klub Sportowy DIAMENT w Godowie
e-mail: [email protected]
2. Współorganizatorzy:
- Urząd Gminy w Godowie
- Stowarzyszenie Biegów Górskich
II. CEL:
1. Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej
2. Upowszechnianie biegania jako formy zdrowego stylu życia.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
III. TERMINY BIEGÓW:
1. Bitwa o Narwik - 26 marca
2. Bitwa o Bolonię - 18 kwietnia
3. Bitwa o Monte Cassino - 16 maja
4. Bitwa o Tobruk - 13 czerwca
5. Bitwa o Anglię - 11 lipca
6. Bitwa pod Falaise - 22 sierpnia
7. Obrona Westerplatte - 11 września
8. Bitwa nad Bzurą - 19 września
IV. MIEJSCE I GODZINA STARTU:
1. Obiekty Orlika w Krostoszowicach ul. Szybowa (Gmina Godów)
2. Biegi dla dzieci - start o godz. 18.00
3. Bieg główny i marsze nordic walking - start o godz. 18.30
V. DYSTANS I TRASA:
1. Bieg i marsz nordic walking odbędzie się na dystansie 5km
2. Bieg i marsz nordic walking (1 września) odbędzie się na dystansie 7km 195m
3. Biegi dla dzieci na dystansie od 200m – 800m
4. Biegi dla przedszkolaków na dystansie -100m
VI. KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJE W MARATONIE:
1. Bieg – liczona będzie suma czasów z wszystkich biegów
- Kobiety: 14-15 lat, 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 14-15 lat, 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi
- Klasyfikacja drużynowa kobiet i mężczyzn (3 osoby w drużynie – suma czasów)
2. Marsz nordic walking – liczona będzie suma czasów z wszystkich marszów
- Kobiety: 20-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi
3. Biegi dla dzieci – klasyfikacja punktowa za poszczególne biegi.
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2010 – 2011 – dystans 200m
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2008 – 2009 – dystans 400m
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2007 – 2006 – dystans 800m
4. Biegi dla przedszkolaków – klasyfikacja punktowa za poszczególne biegi.
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2012 i młodsi – dystans 100m
VII. KATEGORIE WIEKOWE W POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH:
1. Bieg - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
2. Marsz nordic walking - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
3. Biegi dla dzieci:
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2010 – 2011 – dystans 200m
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2008 – 2009 – dystans 400m
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2007 – 2006 – dystans 800m
4. Biegi dla przedszkolaków:
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2012 i młodsi – dystans 100m
VIII. PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w zawodach mają prawo wszyscy chętni rocznik 2013 i starsi posiadający dobry stan
zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego.
Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym i
dokonania opłaty startowej najpóźniej na 6 dni przed startem w danym biegu. Patrz pkt. III. Ze
względu na zamówienie numerków startowych, dyplomów i odlewanych medali symbolizujących
poszczególne bitwy II wojny światowej.
IX. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Wszyscy zawodnicy zgłaszają się na stronie internetowej www.datasport.pl najpóźniej na 6 dni
przed startem w danym biegu. Patrz pkt. III. Terminy Biegów, po tym terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane. O zgłoszeniu zawodnika decyduje data wpłaty wpisowego. Organizator w ramach
wolnych pakietów startowych może dopuścić do udziału w poszczególnych biegach.
2. Wpisowe w biegu i marszu nordic walking wynosi:
- opłata startowa za każdy bieg i marsz - 30zł
3. Wpisowe w biegu przedszkolaka i dzieci wynosi:
- opłata startowa za każdy bieg i marsz - 20zł
4. Istnieje możliwość zamówienia koszulki technicznej z biegu za dodatkową opłatą – 25zł
5. Wpisowe należy wpłacić na konto UKS Diament - 36 1600 1462 1819 9627 1000 0001
X. ODRABIANIE BIEGÓW i MARSZÓW:
Biegi, które już się odbyły można będzie odrabiać za dodatkową opłatą 5zł. Wszystko po to, aby
skompletować w sumie dystans 42 km 195 m, pomimo konieczności opuszczenia niektórych
terminów z różnych przyczyn, np. zdrowotnych. Biegi mogą być odrabiane podczas akcji Biegiem Po Zdrowie w Godowie. Zgłoszenia na biegi odrabiane przyjmowane są mailowo ([email protected]) aby można było przygotować numery i dyplomy.
Możliwe terminy do odrabiania biegów: 25.04, 30.05, 27.06.25.07, 16.08
XI. PUNKTACJA BIEGÓW DLA DZIECI:
Poszczególne biegi dla dzieci będą punktowane według następującej punktacji: Im-11pkt, IIm-9pkt,
IIIm-8pkt, IVm-7pkt, Vm-6pkt, VIm-5pkt, VIIm-4pkt, VIIIm-3pkt, IXm-2pkt, X-XXm -1pkt
XII. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się na orliku w Krostoszowicach – Gmina Godów i będzie czynne w dniu
zawodów przed każdym z biegów Patrz pkt. III. Terminy Biegów od godz. 17:00-18:15
XIII. NAGRODY W POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu oraz marszu nordic walking zajęcie I-III
miejsca puchary.
2. W klasyfikacji biegu dla przedszkolaków i dzieci na poszczególnych dystansach za zajęcie I-III
miejsca pamiątkowe statuetki.
3. Dla wszystkich uczestników marszu i biegu głównego pamiątkowe dyplomy z opisem bitwy,
odlewane medale, posiłek i napoje.
4. Dla wszystkich uczestników biegu przedszkolaków i dzieci pamiątkowe dyplomy z opisem bitwy,
odlewane medale i napoje.
XIV. NAGRODY PO UKOŃCZENIU WSZYSTKICH BIEGÓW:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu oraz marszu nordic walking zajęcie I-III
miejsca puchary i nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca pucharki.
2. W klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary.
3. W klasyfikacji biegu dla przedszkolaków i dzieci na poszczególnych dystansach za zajęcie I-III
miejsca pamiątkowe pucharki (o kolejności decyduje suma pkt. za poszczególne biegi)
4. W zależności od pozyskanych środków przewidziane są również inne wyróżnienia min.
pamiątkowe trofea, wykonane specjalnie na okoliczność 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
dla uczestników, którzy ukończą wszystkie edycje.
5. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą wszystkie biegi odbędzie się konkurs z
atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje data opłaty startowej.
2. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą biało czerwoną lub strzałkami.
3. W zawodach mogą brać udział osoby trzeźwe i nie będący pod wpływem innych środków
odurzających. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
5. Uczestnicy zawodów mają obowiązek do bezwzględnego stosowania się do poleceń
wydawanych przez służby porządkowe organizatora pod rygorem wykluczenia z imprezy
sportowej. Służba porządkowa organizatora będzie ubrana w kamizelki odblaskowe.
6. Organizator zapewnia depozyt 30min przed startem.
7. Zawodnicy startują z numerku startowym umieszczonym z przodu na klatce piersiowej.
8. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.datasport.pl
9. Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na
portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma Data Sport. Podanie danych osobowych przez
uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Data Sport udostępnia dane
zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
10.Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez
firmę Data Sport i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie wyłącznie w
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegów w ramach Śląskiego Etapowego Maratonu
Pokoju.
11.Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegów w ramach Śląskiego Etapowego Maratonu
Pokoju. będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO,
a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych w
celu przeprowadzenia: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach
startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych
osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na
mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w
zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na
stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość,
kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora i Daty Sport
bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po
zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym
Organizatora.
12.Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z
tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z
Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również
bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z datasport.pl.
13.Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email na adres [email protected] lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację
procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika
z datasport.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej
cofnięciem.
14.Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu
zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania
biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości
pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
15.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście
zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na
stronie www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów w ramach
Śląskiego Etapowego Maratonu Pokoju.
16.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która
opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie
www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów w ramach Śląskiego
Etapowego Maratonu Pokoju.
17.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w
celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów
startowych.
18.Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i
nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
19.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia
fotorelacji z biegów w ramach Śląskiego Maratonu na stronie internetowej Organizatorów, a także w
mediach społecznościowych Organizatorów.
20.Każda zgoda jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na
przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.
21.Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez
jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział
w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie
opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu
zrelacjonowania biegów w ramach Śląskiego Etapowego Maratonu Pokoju.
22.Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
23. Zawodnicy nagrody i puchary odbierają osobiście.
24.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin

Trasa biegu

Zgłoszenia na biegi poniżej w linku

BIEG WRZEŚNIOWY (Obrona Westerplatte)
https://dostartu.pl/slaski-etapowy-maraton-pokoju-obrona-westerplatte-v3798.pl.html

Wpisowe należy wpłacić najpóźniej do 9 września 2019 roku na konto
- UKS Diament – nr konta 36 1600 1462 1819 9627 1000 0001
- opłata startowa za bieg lub marsz na 5km - 30zł
- opłata startowa za każdy bieg dzieci - 20zł

BIEG WRZEŚNIOWY (Bitwa nad Bzurą)
https://dostartu.pl/slaski-etapowy-maraton-pokoju-bitwa-nad-bzura-v3799.pl.html

Wpisowe należy wpłacić najpóźniej do 17 września 2019 roku na konto
- UKS Diament – nr konta 36 1600 1462 1819 9627 1000 0001
- opłata startowa za bieg lub marsz na 5km - 30zł
- opłata startowa za każdy bieg dzieci - 20zł

>